Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija

03/25/2021

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos "Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 - 2023 metų strategija" (toliau - VPS) priemonę:

Remiamos veiklos: Priemonė skirta VVG teritorijos gyventojų saviraiškos galimybių didinimui, gebėjimų veikti kartu plėtojimui bei savitarpio pagalbos įpročių stiprinimui. Priemone siekiama bendruomeninio / NVO sektoriaus plėtros.

Remiamas mažos apimties bendruomeninių renginių organizavimas (sporto, kultūros, etnokultūros, bendruomenių tradiciniai ir kt. renginiai), užimtumo stovyklų organizavimas, priemonių, skirtų bendruomeniškumui puoselėti įsigijimas ir k.t.

Priemone siekiama stiprinti įvairių subjektų iš skirtingų sektorių (NVO, vietos verslas, vietos valdžia) bendradarbiavimą.

Priemone skatinamas socialinės rizikos grupių asmenų įtraukimas į bendradrabiavimo veiklas, renginių, stovyklų organizavimą ir vykdymą, tokiu būdu skatinant bendruomenės sutelktumą bei socialinės įtraukties didinimą.

Priemone taip pat siekiama skatinti jaunimo įsitraukimą į bendradarbiavimo veiklas, renginių organizavimą ir vykdymą, tokiu būdu skatinant jaunimo pilietiškumą, ugdant patriotizmą, prisidedant prie savo krašto kultūros, istorijos pažinimo, tradicijų išsaugojimo.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1) Akmenės r. VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys, išskyrus įstaigas ir organizacijas, kurių steigėjas yra valstybė ar savivaldybė, jos institucijos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 26 400,00 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai eurų);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 4100,00 Eur (keturi tūkstančiai šimtas eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.


Daugiau informacijos: https://akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-21-galioja/