Ekologinis ūkininkavimas (2021 m.)

04/16/2021

Paraiškos priimamos nuo 2021-04-12 iki 2021-06-07.

Priemonės prioritetai:

 • su žemės ūkiu susijusių ekosistemų atkūrimas, išsaugojimas ir pagerinimas;
 • dirvožemio erozijos prevencija, dirvožemio kokybės išsaugojimas ir gerinimas.

Priemonės tikslinės sritys:

 • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, įskaitant "Natura 2000" vietoves, teritorijas, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, ūkininkauti skirtas gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijas;
 • dirvožemio apsauga nuo degradavimo ir dirvožemio anglies dvideginio praradimo, taikant tinkamą augalų sėjomainą ir ariamąją žemę apsėjant žieminėmis kultūromis.

Kompleksiniai tikslai:

 • užtikrinti kokybiškų maisto produktų gamybą ir vartotojų aprūpinimą kokybiškais maisto produktais;
 • mažinti aplinkos taršą bei saugoti biologinę įvairovę, prisidėti prie aplinkos apsaugos žemės ūkyje bei tausios ūkinės veiklos įvairinimo.

Remiamos veiklos:

 • "Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo";
 • "Parama ekologiniam ūkininkavimui".

Paramos gali kreiptis:

ūkininkai ir juridiniai asmenys:

 • ankstesniais paraiškų priėmimo metais pateikę paramos paraiškas ir įgyvendinantys tęstinius įsipareigojimus, nedidindami paramos paraiškose pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "Ekologinis ūkininkavimas" deklaruoto ploto;
 • pareiškėjai, kurie 2016 m. įsipareigojo visoje valdoje vykdyti ekologinę gamybą, privalo nedidindami ploto, už kurį prašo kompensacinių išmokų, tęsti šio įsipareigojimo vykdymą. Reikalavimas visoje valdoje vykdyti ekologinę žemės ūkio gamybą netaikomas mokslo ir studijų įstaigoms ir profesinio mokymo įstaigoms ar jų įsteigtiems mokomiesiems ūkiams, kurie tęsia prisiimtus įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "Ekologinis ūkininkavimas";
 • pareiškėjai, norėdami gauti kompensacines išmokas už sodų, uogynų, daržovių ir bulvių plotus, dėl kurių 2016 m. pirmą kartą prisiėmė naujus įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "Ekologinis ūkininkavimas" paramai už sodus, uogynus, daržoves ir bulves gauti, privalo likusį prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį tuose pačiuose deklaruotuose plotuose auginti minėtų rūšių augalus. Jei pareiškėjai šiuose plotuose įsipareigojimų laikotarpiu augins kitų nei šiame papunktyje nurodytų rūšių augalus, kompensacinės išmokos paramos paraiškos pateikimo metais už šiuos plotus neteikiamos.

PARAMOS DYDIS:

Už laukus, kuriuose įgyvendinama Priemonės veikla "Parama ekologiniam ūkininkavimui", kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

 • javus - 218 Eur už 1 ha;
 • javus pašarams ‒ 232 Eur už 1ha;
 • javus, daugiametes žoles sėklai - 273 Eur už 1ha;
 • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1ha;
 • daugiametes žoles - 176 Eur už 1 ha;
 • daržoves, bulves - 525 Eur už 1 ha;
 • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus - 487 Eur už 1 ha;
 • uogynus ir sodus - 518 Eur už 1 ha.

Už laukus, kuriuose įgyvendinama Priemonės veikla "Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo", kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

 • javus - 238 Eur už 1 ha;
 • javus pašarams ‒ 247 Eur už 1 ha;
 • javus, daugiametes žoles sėklai - 298 Eur už 1 ha;
 • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1 ha;
 • daugiametes žoles - 182 Eur už 1 ha;
 • daržoves, bulves - 525 Eur už 1 ha;
 • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus - 516 Eur už 1 ha;
 • uogynus ir sodus - 534 Eur už 1 ha.

Jei Priemonės įgyvendinimo laikotarpiu visa prašoma paramos suma viršija visą Priemonei skirtą sumą, išmokų dydžiai, nustatyti šių taisyklių 47-48 punktuose, gali būti mažinami visiems pareiškėjams, nuo 2016 m. prisiėmusiems įsipareigojimus pagal Priemonę 2016 m. įsipareigotiems plotams.

Tais atvejais, kai pareiškėjas pagal Priemonę prašo paramos daugiau nei už 200 ha, − plotas iki 200 ha, laikantis paramos paraiškoje deklaruotų pasėlių proporcijos pagal atitinkamas augalų grupes (pasėlius), yra remiamas 100 proc., o plotas, viršijantis 200 ha, laikantis paramos paraiškoje deklaruotų pasėlių proporcijos pagal atitinkamas augalų grupes (pasėlius), yra remiamas 70 proc.


Šaltinis: nma.lt