Inovatyvioms veikloms stiprinti – 2 mln. eurų parama

10/18/2021

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama, kad Lietuvoje įsikurtų kuo daugiau inovacijas diegiančių įmonių, taip pat skatindama šalies verslą aktyviau vykdyti inovacinę veiklą ir užmegzti abipusiškai naudingus bendradarbiavimo ryšius, skelbia papildomus kvietimus teikti paraiškas pagal priemones "Inostartas" ir "Inočekiai". Šioms priemonėms numatyta skirti beveik 2 mln. eurų investicijų.

Priemonė "Inostartas" sudarys sąlygas kurtis ir plėstis naujoms ir inovatyvioms smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonėms. Ji taip pat užtikrins inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatins įmonių savarankiškumą atliekant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbus įmonės viduje. Pagal šią priemonę numatyta paskirstyti beveik 1,3 mln. eurų.

Pagal priemonę "Inostartas" remiama veikla - inovatyvių SVV įmonių, diegiančių inovacijas, kūrimasis. Ši priemonė taip pat prisideda prie tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimo žinioms imliose labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ), vystančiose inovatyvius produktus, kuriuos siekiama realizuoti komercijos tikslais. Taikant šią priemonę taip pat skatinama SVV įmonių plėtra.

Pagal priemonės "Inočekiai" pradedantiesiems inovatoriams skirtą kvietimą numatoma paskirstyti iki 140 tūkst. eurų, o pagal kvietimą brandiesiems inovatoriams - iki 485 tūkst. eurų finansavimą. Iš viso pagal šią priemonę numatyta paskirstyti 625 tūkst. eurų.

Priemonė "Inočekiai" skatina verslo ir mokslo atstovus užmegzti pradinius ryšius bei tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti MTEP veiklas. Taikant šią priemonę, įmonės galės aktyviau vykdyti inovacinę veiklą ir pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Pagal priemonę "Inočekiai" galimi pareiškėjai - juridiniai asmenys, išskyrus mokslo ir studijų institucijas, vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.

Tiek pagal priemonės "Inočekiai" pradedantiesiems inovatoriams, tiek pagal brandiesiems inovatoriams skirtus kvietimus finansavimas bus skirtas inovaciniams čekiams, kuriuos numatoma naudoti techninių galimybių studijų vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti bei skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikti.


Šaltinis: eimin.lrv.lt