Investicijos į miškininkystės technologijas (2021 m.)

08/20/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-09-01

Paraiškos priimamos iki: 2021-10-29

Prioritetai:

 • didinti ūkių perspektyvumą, skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuose;
 • skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Tikslinės sritys:

 • miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miškų plotų plėtra;
 • atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais;
 • veiklos įvairinimo, mažų įmonių kūrimo ir plėtros, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Kompleksiniai tikslai:

 • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
 • aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
 • klimato kaitos švelninimas.

Remiama veikla:

 • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.

Paramos dydis:

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.

Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui - negali viršyti 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų) sumos.


Šaltinis: nma.lt