Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė 2021 m.

06/28/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-07-01

Paraiškos priimamos iki: 2021-08-31

Prioritetai: atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo miškininkystės priklausančias ekosistemas.

Tikslinės sritys:

 • bioįvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atstatymas ir išsaugojimas;
 • veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas.

Kompleksiniai tikslai:

 • didinti miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę ir skatinti ekosistemų atkūrimą bei priežiūrą;
 • neigiamo klimato kaitos poveikio švelninimas.

Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje):

 • pamiškių formavimas;
 • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
 • nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus;
 • jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas;
 • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.

Paramos gali kreiptis: privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 3 382 816 Eur paramos lėšų.

Paramos dydis:

 • Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM.
 • Pagal priemonės veiklos sritį didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui, kai vykdoma 1. Pamiškių formavimas; 2. Miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas; 3. Nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus;. ir . Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas - 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);
 • Kai vykdoma Jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas, parama skiriama mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą - 343 Eur.

Šaltinis: nma.lt