Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

07/23/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-07-19

Paraiškos priimamos iki: 2021-10-18

Kompensacinė išmoka: 4000000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 15000000.00 Eur.

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Privatūs juridiniai asmenys - labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės.

Žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai.

Paraiška gali būti teikiama su partneriais pasirašius tarpusavio bendradarbiavimo susitarimus dėl veiklos, susijusios su biometano dujų gamyba.

Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.

Investicinė parama skirta

 • Naujai statomai biodujų jėgainei, kartu su biodujų valymo įrenginiais leidžiančiais išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus, panaudoti transporto sektoriuje arba naudoti savo elektros/šilumos energijos poreikiams aprūpinti.
 • Naujai statomiems biodujų valymo įrenginiams prie esamų biodujų jėgainių, leidžiantiems išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje.

Biometanas turi būti pagamintas iš žaliavų arba jų dalies bendrame žaliavų masės balanse, numatytų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-170 "Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo 12 punkte: "žaliavos ir degalai, kurių dalis siekiant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 1 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyto ne mažesnio kaip 0,5 procentų rodiklio, laikoma du kartus didesne už jų energetinę vertę.

Pagamintas biometanas turi atitikti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 38 straipsnio 2, 4, 5 ir 7 dalyse numatytus biodegalų tvarumo kriterijus; jeigu biometanas tiekiamas į gamtinių dujų tinklus - energetikos ministro patvirtintus gamtinių dujų kokybės reikalavimus.

Kiti reikalavimai pareiškėjams

Paraiškos gauti subsidiją pateikimo metu pareiškėjas ir susijusios įmonės (įmonių grupė), jei subsidijos gavėjas priklauso įmonių grupei (susijusių įmonių), pateikusiai VĮ Registrų centrui 2019 ir 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų išsamiai aprašyta nuosavo kapitalo sudėtis. Jeigu vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 nuostatomis pareiškėjas privalo ruošti konsoliduotų finansinių rinkinį, rinkinys turi būti pateiktas VĮ Registrų centrui. Tarpinės finansinės atskaitomybės duomenys nevertinami.

Finansavimas neteikiamas sunkumų turintiems pareiškėjams. Pagal Reglamento (ES) 2020/972 1 straipsnio 4 punkto c papunktį leidžiama teikti valstybės pagalbą pareiškėjams, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. nepatyrė sunkumų, o 2020 m. sausio 1 d.-2021 m. birželio 30 d. tapo sunkumų patiriančiomis įmonėmis.

Vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, nauja valstybės pagalba negali būti teikiama, kol nesugrąžinta neteisėtai gauta valstybės pagalba.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

Vadovaujantis Tinkamomis projektų išlaidų kategorijomis pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493 "Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo" tinkamos išlaidos yra:

 • bioreaktorių įrengimas;
 • įrenginių, skirtų biomasės transportavimui, apdorojimui ir tiekimui į bioreaktorių, įsigijimas;
 • substrato apdorojimui ir degazuoto substrato tvarkymui skirtų įrenginių įsigijimas;
 • biodujų valymo įrenginių įrengimas;
 • biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginių įsigijimas;
 • kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimas;
 • biometano užpildymo įrangos prie biodujų jėgainės įrengimas;
 • elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos įrenginių, naudojančių pagamintą biometaną (biodujas), skirtų pareiškėjo energijos reikmėms tenkinti (ne pardavimui į tinklą), įrengimas
 • 1-8 punktuose numatytų įrenginių montavimo darbai.

Finansavimo dydis vienam pareiškėjui

 • 45 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama didelė įmonė;
 • 55 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama vidutinė įmonė;
 • 65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama labai maža/maža įmonė.

Paraiškų (finansuotinų projektų) atrinkimas

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 "Dėl klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nuostatas.

Paraiškų atrankos būdas - konkursinis.


Šaltinis: apva.lt