Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (2021 m.)

04/16/2021

Paraiškos priimamos nuo 2021-04-12 iki 2021-06-07.

Prioritetas - atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas.

Tikslinės sritys:

  • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, įskaitant "Natura 2000" vietoves, teritorijas, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ūkininkauti skirtas gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijas bei Europos kraštovaizdžius;
  • dirvožemio erozijos prevencijos ir dirvožemio tvarkymo gerinimas;
  • vandentvarkos gerinimas, įskaitant trąšų ir pesticidų valdymo gerinimą, siekiant išsaugoti regionų, kuriuose nustatytos specifinės kliūtys, paviršinius ir požeminius vandenis nuo užteršimo.

Pagal priemonę remiamos veiklos sritys, susijusios su aplinkai nekenksmingų ūkininkavimo sistemų skatinimu:

  • parama pagal veiklos sritį "Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių" skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, siekiant kompensuoti paramos gavėjams dėl didelių gamtinių kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas;
  • parama pagal veiklos sritį "Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių" skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, siekiant kompensuoti paramos gavėjams dėl specifinių kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Pareiškėjais gali būti žemės ūkio veiklos subjektai, kurie laikosi žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, nustatytų TI taisyklių III skyriuje, ir kurių žemės ūkio valda (toliau - valda) arba jos dalis:

  • yra vietovėje, kurioje esama didelių gamtinių kliūčių (didesnio arba mažesnio intensyvumo), patvirtintoje Programos veiklos srities "Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių" aprašyme;
  • arba patenka į Šiaurės Lietuvos karstinio regiono ar Nemuno deltos užliejamų pievų teritoriją, kuri priskiriama prie vietovių, kuriose esama specifinių kliūčių, kategorijos, patvirtintos Programos veiklos srities "Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių" aprašyme.

Paramos dydis:

Kompensacija apskaičiuojama pagal gamtinių kliūčių intensyvumą.


Šaltinis: nma.lt