Katilų keitimas namų ūkiuose

04/01/2021

Paraiškų priėmimas nuo 2021-03-31 08:00 iki 2021-04-30 15:45.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija

Fiziniai asmenys neefektyviai biomasę naudojančius individualius katilus gali keisti į:

  • naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW.
  • šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (žemė-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, kuriuo (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5;
  • šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (vanduo-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, kuriuo (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5;
  • šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, kuriuo (COP) prie +7 ° C lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.".

Galimi pareiškėjai

Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno buto pastatą, butą dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos).

Nurodytame pastate, kuris pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis, nėra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas.

Atkreipiame dėmesį, kad jei vykdote pastato rekonstrukciją, registracijos formą galite teikti tik tada jei pastato baigtumas yra ne mažesnis kaip 100 proc.

Tinkamos finansuotis išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas įrangos įsigijimo išlaidas, bet Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW).

Fizinio asmens projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Atranka pagal prioritetinius kriterijus

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai

Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą:

• aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);

Pagal Aplinkos oro užterštumo mažinimas padidintos aplinkos oro taršos zonose - vertinama teritorija (namų ūkio registracijos vieta), kurioje įgyvendinamas projektas. Balų skaičiavimas:

• jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, viršijančio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriami 2 balai;

• jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į viršijančio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo" nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas;

• jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.

Pagal projektu diegiamo įrenginio įsigijimo kainą - vertinama namų ūkyje įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina:

• aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė.

Šaltinis: apva.lt