Kompensacijos individualiai dirbantiems už nuomos ir su ja susijusias išlaidas

09/09/2021

Paraiškas galima teikti iki 2021 m. spalio 15 d. Pasiekus priemonei skirtų lėšų limitą, paraiškų teikimas gali būti stabdomas anksčiau.

Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas - sumažinti nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų finansinę naštą, kompensuojant patalpų nuomos ir su jų eksploatavimu susijusias išlaidas (patalpų nuomos mokestis, vandens, šilumos, elektros energijos tiekimo, lifto, patalpų valymo ir saugojimo, pastato ir aplinkos priežiūros, pastato rekonstrukcijų ir įrengimų taisymo , automobilių stovėjimo vietų ar indeksavimo pagal pradinę nuomos sutartį išlaidas).

Pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą (-us) dirbantys asmenys, kurie atitinka visas šias sąlygas:

  • dirba nuomojamose patalpose, dėl kurių patirtų dalies pastoviųjų išlaidų padengimo kreipiamasi, vykdo ūkinę veiklą, kuri yra įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą;
  • ūkinė veikla nuomojamose patalpose buvo vykdoma iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino;
  • paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo veikla yra/tebėra vykdoma nuomojamose patalpose ir nuomos sutartis yra galiojanti;
  • pareiškėjo individuali veikla pagal pažymą vykdoma ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis per 2020 m. iki paskelbto karantino 2020 m. lapkričio 6 d., o verslo liudijimas (-ai) per 2020 m. galiojo ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki paskelbto karantino 2020 m. lapkričio 6 d.
  • Jei asmuo per 2020 m. pakeitė individualios veiklos vykdymo formą, bendra vykdytos individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą (-us) trukmė per 2020 m. turi būti ne trumpesnė kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki paskelbto karantino 2020 m. lapkričio 6 d.;
  • pareiškėjas nėra gavęs pastoviųjų išlaidų kompensacijos kompensavimo laikotarpiu iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybė, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų;
  • nepriklauso vienai įmonei kartu su paslaugų, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, teikėju.

Pagalba neteikiama subjektams, vykdantiems veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą.

Kiek?

Didžiausias galimos skirti kompensacijos dydis yra 70 proc. pastoviųjų išlaidų (su patalpų nuoma ir jų eksploatavimu susijusių išlaidų), bet ne daugiau kaip 20 000 Eur pagal visas pareiškėjo teiktas kompensacijos paraiškas, dėl kurių buvo priimtas teigiamas sprendimas dėl kompensacijos skyrimo.

Kompensacijos dydis apskaičiuojamas nuo pastoviųjų išlaidų sumos, įtrauktos į sąskaitą faktūrą, be PVM, išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra ne PVM mokėtojai. Kompensacija išmokama vieną kartą, teikiama kaip valstybės de minimis pagalba.

Terminai

Kompensacijos bus skiriamos už pastoviąsias išlaidas, patirtas nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. Paraiškas galima teikti iki 2021 m. spalio 15 d.

Patalpų nuomos sutartis, dėl kurios patiriamos pastoviosios išlaidos, turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 1 d., paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti ir registruota valstybės įmonėje Registrų centre.

Kaip veikia?

Kompensacija yra mokama dėl tų patalpų (ar jų dalies), kurios skirtos vykdyti veikloms, įtrauktoms į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą ir dėl kurių sudaryta nuomos sutartis.

Pareiškėjo nuomojamos patalpos, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, turi būti įrašytos NTR kaip atskiras objektas su atskiru unikaliu numeriu, vadovaujantis NTR nuostatais, ir patalpų nuoma NTR patvirtinta atskiru įrašu apie nuomos sutarties sudarymą. Jei pareiškėjas nuomojasi tik patalpų dalį, kuri nėra suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, patalpoms, kurių dalis nuomojamasi, turi būti priskirtas unikalus numeris, įrašytas NTR, ir patalpų dalies nuoma NTR patvirtinta atskiru įrašu apie juridinio fakto įregistravimą.

Kompensacija pareiškėjui negali būti skiriama, jei nuomojami laikinieji statiniai, žemės sklypai, aikštelės, kuriose stovi laikinieji pastatai ar kur vykdoma veikla pasistačius laikinąjį statinį, gyvenamosios paskirties patalpos ar jų dalis.

Kompensacijos skyrimui įtakos neturi aplinkybė, kad pareiškėjas tose pačiose patalpose tuo pačiu metu vykdė ir kitą veiklą, kuri nebuvo įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.


Šaltinis: invega.lt