Projektas skirtas elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti

07/13/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-08-02

Paraiškos priimamos iki: 2021-08-31

Pagrindinis tikslas - pagerinti KPP įgyvendinimo kokybę, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, gerinti KPP vertinimą.

Specialieji tikslai:

  • didinti KPP žinomumą - informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie KPP įgyvendinimą, žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros politiką;
  • skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose - įtraukti naujus kaimo plėtros dalyvius į žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros procesus ir KPP įgyvendinimą, sutelkti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą bei paskatinti visas suinteresuotąsias šalis įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus;
  • teikti paramą EIP veiklos grupėms, viešinti jų veiklą, skatinti inovacijas žemės ūkio, maisto gamybos, miškininkystės srityse, kaimo vietovėse;
  • prisidėti prie ES BJRS politinės srities "Bioekonomika" įgyvendinimo - bendradarbiauti su Baltijos jūros regiono šalių valdymo institucijomis / Lietuvos kaimo tinklu (LKT) dėl efektyvesnio ES BJRS įgyvendinimo per nacionalines kaimo plėtros programas ir siekti veiklų suderinamumo;
  • teikti techninę pagalbą teritoriniam ir tarptautiniam VVG bendradarbiavimui ir VVG mokymams ir užtikrinti bendradarbiavimo tinkle organizavimą.

Pagal priemonės veiklos sritį remiami Tinklo narių komunikacijos projektai, skirti šioms elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti:

  • internetiniai seminarai;
  • komunikacija internetiniuose socialiniuose tinkluose ir kituose interneto šaltiniuose, skatinant aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose;
  • virtualūs gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turai;
  • audiovizualinė produkcija.

Paramos gali kreiptis iki paramos paraiškos pateikimo nacionaliniu lygiu veikiantis LKT narys (pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu), atitinkantis Įgyvendinimo taisyklių 13 punkte nurodytus reikalavimus. LKT narių sąrašas skelbiamas LKT svetainės skyriuje "Nariai". Tinklo narys, veikiantis vietos lygmeniu kaimo vietovėje (pvz., kaimo bendruomenė, kita nevyriausybinė organizacija, viešoji įstaiga, veikianti vietos lygmeniu), negali kreiptis paramos pagal šias Įgyvendinimo taisykles.


Šaltinis: nma.lt