Pagalba veislininkystei (2021 m. II)

07/07/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-07-05

Paraiškos priimamos iki: 2021-07-12

NMA skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą atlikti tam tikrus veislininkystės darbus ir (arba) paslaugas, susijusius su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, įskaitant veisimo organizacijų arba jų paskirtų trečiųjų šalių atliekamus galvijų genomo tyrimus bei paraiškas gauti valstybės pagalbą konkursams, prekybos mugėms ir (arba) parodoms, skirtoms ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizuoti ir dalyvauti juose.

Finansuojama iki 70 proc. genomo ir kitų tyrimų išlaidų, susijusių su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, vykdant Taisyklių 5.2.2 papunktyje nurodytą veiklą (kiti veislininkystės darbai ir (arba) paslaugos, susiję su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, įskaitant veisimo organizacijų arba jų paskirtų trečiųjų šalių atliekamus galvijų genomo tyrimus).

Tinkamomis finansuoti konkursų, prekybos mugių ir (arba) parodų, skirtų ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizuoti ir dalyvauti juose laikoma iki 100 proc. su Taisyklių 5.3 papunktyje nurodyta veiklos kryptimi (konkursų, prekybos mugių ir (arba) parodų, skirtų ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizavimas ir dalyvavimas juose) susijusių einamųjų metų išlaidų.

Pagalba skiriama pagal Europos Komisijos rekomenduojamus ir žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus lėšų gavėjus ir pagalbos dydžius.

Skirta paramos suma:

  • veislininkystės darbams, susijusiems su galvijų genomo tyrimu, - 35 328 Eur.
  • konkursų, prekybos mugių ir (arba) parodų, skirtų ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizavimui ir dalyvavimui juose finansuoti, - 50 000 Eur.

Paraiška gauti finansavimą (Taisyklių 1 priedas) NMA gali būti pateikta vienu iš būdų:

  • spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);
  • elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti NMA elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.
Šaltinis: nma.lt