Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2021 m.)

04/15/2021

Prioritetai - skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Tikslinė sritis - vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas

Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.

Paramos dydis:

  • Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 2 000 (dviejų tūkstančių) eurų su PVM. Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.
  • Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
  • Tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia parama, pareiškėjas turi finansuoti savo piniginiu įnašu.

Priemonės tinkamumo sąlygos ir reikalavimai:

  • projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta - sodininkų bendrija arba kurortas;
  • pareiškėjas deklaruoja nuolatinę gyvenamąją vietą kaimo vietovėje. Pareiškėjo deklaruota gyvenamoji vieta turi sutapti su namo, kurio asbestinę stogo dangą ketinama keisti, vieta;
  • pareiškėjas užtikrina, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis paraiškos pateikimo metu gyvena, t. y. deklaruoja nuolatinę gyvenamąją vietą;
  • pareiškėjas užtikrina, kad projektu siekiama viešųjų tikslų - visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos (ne pelno);
  • pareiškėjas yra iš savivaldybės, kuri iki sprendimo skirti paramą priėmimo dienos įgyvendina Asbesto šalinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemones.
  • pareiškėjo teisė į turtą (namą), į kurį investuojama paramos lėšomis, negali būti apribota, pvz., turtas areštuotas.

Šaltinis: nma.lt