Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2021 m.)

07/26/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-09-01

Paraiškos priimamos iki: 2021-10-30

Prioritetai - skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje; atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Tikslinės sritys - mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose skatinimas; ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas; palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas; miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra; pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas; biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas; dirvožemio erozijos prevencija ir dirvožemio tvarkymo gerinimas; veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

mokymo kursų organizavimas pagal formalią Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261062110) ir (arba) neformaliojo žemdirbių tęstinio mokymo programas, kurios yra įtrauktos į viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros sudarytą Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų sąvadą.

Paramos gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo įstaigos; juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur su PVM.

Paramos intensyvumas - 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).


Šaltinis: nma.lt