Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

03/31/2021

Paraiškos priimamos nuo 2021-03-01 iki 2021-06-30.

Priemonės veiklos sritis prisideda prie ES kaimo plėtros politikos trečiojo prioriteto "Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje" tikslinės srities "Ūkių rizikos prevencijos ir valdymo rėmimas" įgyvendinimo.

Priemonės veiklos srities įgyvendinimas prisideda prie kompleksinio tikslo - inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida.

Pagal KPP Priemonę remiama augalininkyste, sodininkyste ir daržininkyste užsiimančių ūkio subjektų veikla, susijusi su pasėlių ir augalų draudimu nuo sausros.

Remiami sektoriai:

  • augalininkystė;
  • sodininkystė;
  • daržininkystė.

Paramos gali kreiptis aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas, kuris nepriklausomai nuo to vykdo ar nevykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamą veiklą, atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1. pateikia vieną iš įrodymų, susijusių su žemės ūkio svarba, kad:

  • jo metinė tiesioginių išmokų suma (apskaičiuota bendra visų paramos schemų suma, kurią pareiškėjas turėjo teisę gauti, nors paramos administravimo procese ir buvo taikytos sankcijos - pagal reglamento (ES) Nr. 639/2014 12 straipsnį), už praėjusius kalendorinius metus, sudaro bent 5 proc. visų pajamų, kurių jis gavo už praėjusius finansinius metus iš ne žemės ūkio veiklos;
  • jo vykdoma žemės ūkio veikla yra reikšminga, t. y. pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro ne mažiau kaip 33 proc. visų už praėjusius finansinius metus gautų pajamų;
  • jo pagrindinė veikla ar įmonės tikslas yra žemės ūkio veiklos vykdymas.

2. nepriklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio, už praėjusius metus gavo bendrą ES tiesioginių išmokų sumą (apskaičiuotą bendrą visų paramos schemų sumą, kurią pareiškėjas turėjo teisę gauti, nors paramos administravimo procese ir buvo taikytos sankcijos - pagal reglamento (ES) Nr. 639/2014 12 straipsnį), neviršijančią 5 000 Eur.

Šaltinis: nma.lt