Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2021 m.)

07/16/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-06-30

Paraiškos priimamos iki: 2021-08-30

Priemonės veiklos srities konkretus tikslas - vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas ir su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas.

Pagal priemonės veiklos sritį remiamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą.

Paramos gali kreiptis labai mažos, mažos, vidutinės (toliau - MVĮ) ir didelės įmonės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios akvakultūra. Įmonė turi būti užregistruota ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą Pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, įgyvendinamai veiklai gali būti suteikiama iki 30 proc. paramos nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.

Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 100 000 Eur. Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 410 000 Eur. 


Šaltinis: nma.lt