Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (2021 m.)

04/19/2021

Paraiškos priimamos nuo 2021-04-12 iki 2021-06-07.

Prioritetai:

 • atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose;
 • skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Tikslinės sritys:

 • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, įskaitant "Natura 2000" vietoves, teritorijas, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ūkininkauti skirtas gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijas bei Europos kraštovaizdžius;
 • anglies dioksido konservavimas ir sekvestracija žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose;
 • vietos plėtra kaimo vietovėse.

​Kompleksinis tikslas:

 • aplinkos išsaugojimas, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymui prie jo - padės išsaugoti genetinę ir rūšinę pievų ir miškų ekosistemų įvairovę, padidinti jų atsparumą ir užtikrins ekologinių procesų nenutrūkstamumą.

Remiamos veiklos sritys:

 • parama pagal veiklos sritį "Parama "Natura 2000" žemės ūkio paskirties žemėje" skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, esantį "Natura 2000" teritorijoje, siekiant paramos gavėjams kompensuoti šiose vietovėse dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB privalomų reikalavimų įgyvendinimo patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas;
 • parama pagal veiklos sritį "Parama "Natura 2000" miškuose" skiriama kasmet už kiekvieną miško hektarą, esantį "Natura 2000" teritorijoje arba kitoje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, siekiant paramos gavėjams kompensuoti šiose vietovėse dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB privalomų reikalavimų įgyvendinimo patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

​Paramos gali kreiptis:

 • pagal veiklos sritį "Parama "Natura 2000" žemės ūkio paskirties žemėje" - ūkininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurių žemės ūkio valda (toliau - valda) arba jos dalis patenka į "Natura 2000" vietovę;
 • pagal veiklos sritį "Parama "Natura 2000" miškuose" - privačių miškų valdytojai ir (ar) privačių miškų valdytojų asociacijos, kurių valda arba jos dalis yra "Natura 2000" vietovėje arba už jos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, išskirtoje vadovaujantis 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 1992 L 206, p. 7) 10 straipsnio nuostatomis. Gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje esančioje miško valdoje ar jos dalyje turi būti nustatyta Europos Bendrijos svarbos paukščių veisimosi vieta, vadovaujantis 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL 2010 L 20, p. 7) I priedu.

Paramos dydis:

Parama pagal veiklos sritį "Parama "Natura 2000" žemės ūkio paskirties žemėje" skiriama kasmet už vieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą:

 • 54 Eur už vieną ha ariamosios žemės;
 • 70 Eur už vieną ha natūralių ir pusiau natūralių pievų.

Parama už ariamąją žemę neskiriama, jei:

 • pareiškėjas žemės ūkio naudmenas, kurios kompetentingos institucijos (Aplinkos ministerijos) nustatytos kaip EB svarbos natūralių ir saugomų rūšių buveinių (2140 *kopų varnauogynai, 2320 pajūrio smėlynų tyruliai, 2330 nesusivėrusios žemyninės smiltpievės, 6120 *karbonatinių smėlynų pievos, 6210 *stepinės pievos, 6230 *rūšių turtingi briedgaurynai, 6270 rūšių turtingi smilgynai, 6410 melvenynai, 6430 eutrofiniai aukštieji žolynai, 6450 aliuvinės pievos, 6510 šienaujamos mezofitų pievos, 6450 *miškapievės) plotai, deklaruoja pagal vieną iš I-III ar V grupės TI klasifikatoriuje nurodytų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodų;
 • pareiškėjas lauką, kuriame taikomas reikalavimas, draudžiantis suarti pievas ar ganyklas (taip pat ir lėkščiuoti) arba persėti jas kultūrinėmis žolėmis, deklaruoja kaip ariamąją žemę arba TI klasifikatoriaus kodais GPA, GPŽ.

Parama pagal veiklos sritį "Parama "Natura 2000" miškuose" skiriama kasmet už vieną miško hektarą:

 • 272 Eur už vieną ha (pirminiu ne ilgesniu kaip 5 metų laikotarpiu, t. y. pirmuosius penkerius metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę) - kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (įskaitant, kai draudžiami pagrindiniai kirtimai EB svarbos paukščių veisimosi vietose ir kai pagrindiniai kirtimai atidėti vėlesniam laikui) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų);
 • 200 Eur už vieną ha (pasibaigus pirminiam 5 metų laikotarpiui) - kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (įskaitant, kai draudžiami pagrindiniai kirtimai EB svarbos paukščių veisimosi vietose ir kai pagrindiniai kirtimai atidėti vėlesniam laikui) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų);
 • 155 Eur už vieną ha - kompleksinio apribojimo atveju, kai draudžiami ugdomieji miško kirtimai ir brandžių medžių iškirtimas, bei draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha;
 •  156 Eur už vieną ha - kai plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių;
 • 62 Eur už vieną ha - kai vykdant sanitarinius kirtimus draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius.

Paramos suma apskaičiuojama atitinkamai pagal į "Natura 2000" teritoriją patenkantį plotą, kuriame yra taikomas bent vienas iš taisyklių 15 ir 17 punktuose nurodytų papildomų draudimų ar apribojimų. Pareiškėjams neteisingai nurodžius valdos ar jos dalies buvimo "Natura 2000" teritorijoje faktą, paramos suma apskaičiuojama pagal nustatytą faktą, tačiau sankcijos netaikomos.

Jeigu naudmenų ar kitų plotų nedeklaravęs, tačiau jų nuosavybės ar valdymo teisę turintis asmuo praneša nurodydamas kadastrinį arba unikalų numerį apie pareiškėją, kuris einamaisiais arba praėjusiais metais neteisėtai deklaravo jo valdomus plotus, arba yra gaunamas skundas, pranešimas ar kita informacija apie galbūt netiksliai ir (arba) neteisėtai pareiškėjo einamaisiais arba praėjusiais metais valstybinės žemės deklaruotą plotą, parama už šiuos plotus pareiškėjui mokama, o išmokėta parama nesusigrąžinama tik tuo atveju, jeigu jis pateiks šių plotų dirbimo (žemės ūkio veiklą, kuri įrodoma pagal žemės ūkio produkcijos realizavimo bei kitus minėtos veiklos fakto patvirtinimo dokumentus) bei žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus, o jei deklaruoti plotai yra valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, kartu su žemės dirbimo ir valdymo dokumentais pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kur būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis. Agentūra, remdamasi žemės sklypo planu ir valdymo teisę pagrindžiančiais dokumentais, rašytiniais bendraturčių sutikimais, nustato, ar pareiškėjas teisėtai deklaruoja minėtus plotus. Pareiškėjui, įrodžiusiam žemės ūkio veiklos (dirbimo) faktą deklaruotoje žemės sklypo dalyje ar visame žemės sklype ir žemės valdymo teisę (pagal žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentus ir bendraturčių sutikimus, nustačius deklaravimo teisėtumą deklaruotoje žemės sklypo dalyje ar visame žemės sklype), išmokos mokamos, o išmokėta parama nesusigrąžinama. Už paramai deklaruotus plotus, kuriuose pareiškėjas neužsiėmė žemės ūkio veikla ir (arba) kuriuos deklaravo neturėdamas žemės valdymo teisės, taikomos sankcijos dėl neteisingo deklaravimo, numatytos šių taisyklių 35.2 papunktyje.


Šaltinis: nma.lt