Subsidijos už karo prievolininkus

07/08/2021

Jei įdarbinate ar esate įdarbinęs atlikusį privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininką, Jums gali būti skirta subsidija šio asmens darbo užmokesčio išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Subsidija skiriama darbdaviams:

  • įdarbinusiems karo prievolininkus, atlikusius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą;
  • karo prievolininkui grįžus dirbti į buvusią darbovietę po nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo.

Kokia subsidijos mokėjimo trukmė?

Subsidija mokama 6 mėnesius nuo karo prievolininko įdarbinimo arba sugrįžimo į darbą dienos.

Koks subsidijos mokėjimo dydis?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 str. 2 d., subsidijos dydis už kiekvieną įdarbintą / grįžusį dirbti karo prievolininką negali viršyti 1,17 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

Karo prievolininkas turi būti įdarbintas arba sugrįžti į darbą per 3 mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo datos.

Kokius dokumentus Užimtumo tarnybai pateikia darbdavys?

  • Prašymą skirti subsidiją;
  • Darbo sutarties, sudarytos su įdarbintu karo prievolininku, kopiją;
  • Pažymą apie įdarbinto karo prievolininko dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jam darbo užmokestį, taip pat apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Kada pateikiami dokumentai?

  • Pirmą kartą dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirmam kalendoriniam mėnesiui po karo prievolininko įdarbinimo arba grįžimo į darbą.
  • Už likusį laikotarpį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kiekvieno mėnesio pabaigos darbdavys Užimtumo tarnybai turi pateikti tik aukščiau minėtą pažymą.

Kada priimamas sprendimas dėl subsidijos mokėjimo?

Užimtumo tarnyba per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl subsidijos mokėjimo / nemokėjimo / pateiktų dokumentų patikslinimo poreikio.


Šaltinis: uzt.lt