„Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

05/03/2021

Paraiškos priimamos nuo 2021-04-30 iki 2021-06-30.

"Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius" LEADER-19.2-SAVA-6

Remiamos veiklos:

- verslo pradžia ir /arba plėtra novatoriškai panaudojant vietos išteklius. Produkcijos iš vietos žaliavų gaminimas, naujų paslaugų kūrimas geriau panaudojant turimus pastatus, gamtą ir jos gėrybes, kultūros bei istorijos paveldą, taip pat kitus vietos plėtrai menkai panaudotus išteklius. Investicijos yra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje registruoti fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys: Fiziniai asmenys (gyventojai, ūkininkai); Privatūs juridiniai asmenys (labai mažos, mažos, vidutinės įmonės).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 208 949,00 Eur (du šimtai aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai); didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 60 000,00 Eur (šešiasdešimt tūkstančių eurų).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

- iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo (ūkininkai), atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.


- iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo (ūkininkai), atitinkantys mažai arba vidutinei įmonei keliamus reikalavimus.