Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas

05/17/2021

Paraiškos priimamos nuo: 2021-05-17

Paraiškos priimamos iki: 2021-07-16

Tikslas - investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas. Taip pat priemone prisidedama prie ES horizontaliojo principo "Darnus vystymasis" tikslo "Ekonomikos augimo skatinimas" įgyvendinimo, skatinant investicijas perdirbimo sektoriuje ir kuriant naujas darbo vietas.

Pagal priemonę remiamos investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje:

  • kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;
  • kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos;
  • kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas;
  • kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu;
  • kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu;
  • kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.

Paramos gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu. Pareiškėjų atstovai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.

Didžiausia galima paramos projektui suma yra 1 200 000 Eur. Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 3 000 000 Eur.


Šaltinis: nma.lt